12 Khóa Học

PHP Fullstack Developer - Lập trình Fullstack PHP

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 34,000,000 đ

Fullstack Developer - Lập Trình web

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 34,000,000 đ

3D Event Design - Thiết kế Sự Kiện 3D

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 42,000,000 đ

Motion Graphic - Thiết kế Đồ họa Chuyển động

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 36,000,000 đ

2D Graphic Design - Thiết kế Đồ hoạ 2D (khóa Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 17,000,000 đ

MINI GAME - Lập trình game mini (khóa học online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

20 học viên 1,000,000 đ

Front-end Developer - Lập trình giao diện web (Khóa học Online)

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 23,000,000 đ

Java Fullstack Developer - Lập trình Fullstack Java

Trung tâm Công ty TNHH GIT Academy Việt Nam

Giảng viên: Giảng viên của Green Academy

15 học viên 34,000,000 đ